بدنسازی زیبایی اندام

بدنسازی زیبایی اندام

ادامــه

TRX

TRX

TRX مزاياي استفاده از TRX دارا بوده کليه شرايط آمادگي جسماني و بدنسازي بدون نياز به ساير وسايل تمرکز اصلي بر روي هسته مرکزي بدن که محل اتصال دو قسمت بدن ( دستها و پاها ) و ستون فقرا ت مي باشد و مرکز نگه دارنده و تعادل در دو قسمت بدن است طراحي سبک و کم حجم به علت معلق بودن کليه حرکات کاملا تعادلي بوده و بعلت نيروي کشش و رانش حرکات کاملا کششي و قدرتي مي باشند نصب آسان و راحت در هر مکان و زمان هم زماني تمرينات و حرکات به طوري که در هر حرکت کل بدن درگير مي باشد به حرکت در آوردن ماهيچه هاي اصلي و عضله هاي جانبي و کوچک استفاده از وزن بدن در تمرينات و کاهش خطرات گرفتگي عضلات و مايوفيشيالها و مفاصل امکان استفاده براي هر گروه سني , جنسي , سلامتي و در هر سطح آمادگي جسماني افراد عادي , ورزشکاران حرفه اي , زنان باردار و معلولين جسمي برنامه تخصصي براي ورزشکاران حرفه اي , تيم هاي ملي با در نظر گرفتن رشته ورزشي آنها ادامــه